தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி

2018-2 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "இது தான் காதலா?"என்ற மின்நூலை வெளியிட மு...
clicks 57  Vote 0 Vote  2:10pm 9 Jan 2018

2018-1 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "மதுவை விரட்டினால் கோடி நன்மை!"என்ற மின்...
clicks 132  Vote 0 Vote  12:26pm 23 Dec 2017

வாசிப்புப் போட்டி - 2017 தேர்வு மதிப்பீடு

வலைவழி வாசிப்புப் போட்டி என்பது இலகுவானதல்ல. நூல்களை வாசித்து வினாக்களுக்கான விடைகளை அந்நூல்களில் இருந்து பொறுக்கி எமக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்....
clicks 86  Vote 0 Vote  6:05pm 21 Dec 2017

வாசிப்புப் போட்டி - 2017 தேர்வுக் கேள்விகள்

இப்பதிவை இரு நாட்களில் மீளப் பார்வையிட முடியும்.வெற்றியாளர் விரிப்பும் அவ்வேளை வெளியிடப்படும். ...
clicks 72  Vote 0 Vote  12:53am 17 Dec 2017

வாசிப்புப் போட்டி - 2017

யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் (http://www.ypvnpubs.com/), யாழ் மென்பொருள் தீர்வுகள் (http://www.yarlsoft.com/) இணைந்து தமிழர் மத்தியில் தமிழறிஞர்களின் பொத்தகங்களைப் படிக்க (நூல்களை வா...
clicks 67  Vote 0 Vote  12:32am 10 Oct 2017

உலகில் முதல் தோன்றியது தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு

அன்பிற்கினிய வலைவழி உறவுகளே!வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக மின்நூல்க...
clicks 64  Vote 0 Vote  1:20pm 17 Aug 2017

புதிய மின்நூல் வெளியீடு பற்றிச் சில...

"உலகில் முதல் தோன்றிய மொழி தமிழே!"என்ற மின்நூலிற்கான பதிவுகள் யாவும் 15/05/2017 நள்ளிரவு 11.59 மணிக்குப் (இலங்கை-இந்திய நேரப்படி) பின்னர் ஏற்றுக் கொள்ளப்பட மா...
clicks 83  Vote 0 Vote  5:13pm 14 May 2017

கால நீடிப்பு - மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும் 2017

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "உலகில் முதல் தோன்றிய மொழி தமிழே!"என்ற மி...
clicks 86  Vote 0 Vote  1:55am 1 May 2017

உலகின் முதன் மொழி தமிழாகுமா?

மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும் 2017 (https://seebooks4u.blogspot.com/2017/03/2017.html) என்ற பதிவில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "உலகில...
clicks 81  Vote 0 Vote  12:26am 14 Apr 2017

மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும் 2017

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "உலகில் முதல் தோன்றிய மொழி தமிழே!"என்ற மி...
clicks 76  Vote 0 Vote  10:52am 20 Mar 2017
[ Prev Page ] [ Next Page ]
 
CONTACT US ADVERTISE

Copyright © 2009-2013