தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி

2018-4 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "உலகில் முதல் தோன்றியது தமிழ் மொழி - part-2"எ...
clicks 46  Vote 0 Vote  10:29am 17 Apr 2018

2018-3 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "புகைத்தல் உயிரைக் குடிக்கும்"என்ற மின்...
clicks 35  Vote 0 Vote  10:11am 17 Apr 2018

தமிழ் இலக்கிய வழி - மின் இதழுக்கான பதிவுகளை இணையுங்கள்!

தமிழ் இலக்கியங்களில் இருந்தும் தமிழ் இலக்கியமாகவும் தமிழ் பேசும் உள்ளங்களை ஆற்றுப்படுத்தும் வழிகாட்டலும் மதியுரையும் திரட்டப்பட்டு மின் இதழாக ...
clicks 37  Vote 0 Vote  9:59am 17 Apr 2018

மதுவை விரட்டினால் கோடி நன்மை! - மின்நூல் வெளியீடு

அன்பிற்கினிய வலைவழி உறவுகளே!வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக மின்நூல்க...
clicks 40  Vote 0 Vote  1:43am 1 Mar 2018

2018-2 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "இது தான் காதலா?"என்ற மின்நூலை வெளியிட மு...
clicks 160  Vote 0 Vote  2:10pm 9 Jan 2018

2018-1 மின்நூல் வெளியீடும் பரிசில் வழங்கலும்

வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக "மதுவை விரட்டினால் கோடி நன்மை!"என்ற மின்...
clicks 237  Vote 0 Vote  12:26pm 23 Dec 2017

வாசிப்புப் போட்டி - 2017 தேர்வு மதிப்பீடு

வலைவழி வாசிப்புப் போட்டி என்பது இலகுவானதல்ல. நூல்களை வாசித்து வினாக்களுக்கான விடைகளை அந்நூல்களில் இருந்து பொறுக்கி எமக்கு அனுப்பிவைக்க வேண்டும்....
clicks 195  Vote 0 Vote  6:05pm 21 Dec 2017

வாசிப்புப் போட்டி - 2017 தேர்வுக் கேள்விகள்

இப்பதிவை இரு நாட்களில் மீளப் பார்வையிட முடியும்.வெற்றியாளர் விரிப்பும் அவ்வேளை வெளியிடப்படும். ...
clicks 143  Vote 0 Vote  12:53am 17 Dec 2017

வாசிப்புப் போட்டி - 2017

யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் (http://www.ypvnpubs.com/), யாழ் மென்பொருள் தீர்வுகள் (http://www.yarlsoft.com/) இணைந்து தமிழர் மத்தியில் தமிழறிஞர்களின் பொத்தகங்களைப் படிக்க (நூல்களை வா...
clicks 121  Vote 0 Vote  12:32am 10 Oct 2017

உலகில் முதல் தோன்றியது தமிழ் மொழி நூல் வெளியீடு

அன்பிற்கினிய வலைவழி உறவுகளே!வலைப்பதிவர்களை ஊக்குவிக்கும் நோக்கில் யாழ்பாவாணன் வெளியீட்டகம் தனது தமிழ் மின்நூல் வெளியீட்டுப் பணி ஊடாக மின்நூல்க...
clicks 103  Vote 0 Vote  1:20pm 17 Aug 2017
[ Prev Page ] [ Next Page ]
 
CONTACT US ADVERTISE

Copyright © 2009-2013