POPULAR HINDI BLOGS SIGNUP LOGIN

Blog: cLick

Blogger: Chakresh Surya
நிலா ஓடி மறைய,மேகங்கள் துறத்தி பிடிக்க,வெட்க்கத்தில்  நிலா மேகத்தோடு இணைய,இக்காதல் காவியத்தைக் கண்டுகொண்டி௫ந்தாள்,கடலோர கன்னி ஒ௫த்தி,காதல் தலைவன் எங்கு இ௫ப்பானோ,இன்னும் அவன் சிந்தையில் இவள் இ௫ப்பாளோ?கதைகள் பல கேட்டி௫க்கிறாள்,அரசர்ளின் அந்தப்புரத்தைப் ப... Read more
clicks 222 View   Vote 0 Like   1:35pm 20 Sep 2012
Blogger: Chakresh Surya
some cool brain facts,happened to read it....... Read more
clicks 186 View   Vote 0 Like   12:46am 18 Sep 2012
Blogger: Chakresh Surya
Sapling foundation is a non profit organization aimed at helping innocent people and children across the world.It's vision is to spreadPEACELOVEHAPPINESS  Officially the foundation is going to start functioning from SEPTEMBER 8 of this year.Iniative made by me:Took grammar class to a boy passionate to learn but is unfortunate to have well qualified teachers...More details will be... Read more
clicks 187 View   Vote 0 Like   6:22am 20 Aug 2012
Blogger: Chakresh Surya
No matter if the physical world leaves me alone,God don't let me or anyone go.If I ever happen to say this to a fellow human,all that it means it:tuj me rab dikhta hai yaara mein kya karu... Read more
clicks 179 View   Vote 0 Like   6:06am 20 Aug 2012
Blogger: Chakresh Surya
 http://www.theinterviewwithgod.com/What is life but a mirage.With millions of innocent kids dieing out there,Oh! holy men.. you spend on liquor,huh?With kids looking longingly at schools,Oh! holy men you spend lavishly at theaters,huh?With kids thrown at dustbins,Oh! holy men you go behind item dolls and pros...With innocence and love still alive,Oh! holy men why do you emphasis... Read more
clicks 164 View   Vote 0 Like   5:08am 20 Aug 2012
Blogger: Chakresh Surya
picture courtesy: Sagar Thukral for photo contest in Eupraxia 2012I am sorry for being the way I was,Sorry for being self centered,Sorry for not knowing how to behave,Sorry for all the irritations,Sorry for all the annoying moments I caused at school,sitting at first desk and talking with techers,when a guy at college does that I know how it feels...Sorry mates...Sorry for not... Read more
clicks 185 View   Vote 0 Like   4:18am 20 Aug 2012
Blogger: Chakresh Surya
 Hi mam, How are you?Hope you are doing good.I am fine,doing my 2nd year ECE at MEPCO.Seems like just a year has passed but I have gained lots and lots of experiences.I am living my life out.Being an early riser,waking around 4 to 4:30,when almost my entire hostel-mates are in the deepest slumber,I take a stroll around my hostel.Sitting in the stone bench as the morning's breeze brushes my... Read more
clicks 174 View   Vote 0 Like   7:30pm 4 Aug 2012
Blogger: Chakresh Surya
It isn't enough to love,It requires to love someone who can feel your love,Cherish your presence,Rejoice every minute you spend with them,Long for another chance,Hold on and never let you go,Even if you say so.It requires someone who will guard you like a treasure,because you are all that they have,and with you they can conquer all other treasures they are yet to encounter.It... Read more
clicks 178 View   Vote 1 Like   9:43am 29 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
 Hi mam, How are you?Hope you are doing good.I am fine,doing my 2nd year ECE at MEPCO.Seems like just a year has passed but I have gained lots and lots of experiences.I am living my life out.Being an early riser,waking around 4 to 4:30,when almost my entire hostel-mates are in the deepest slumber,I take a stroll around my hostel.Sitting in the stone bench as the morning's breeze brushes my... Read more
clicks 173 View   Vote 0 Like   2:23am 29 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
Keep in mind,no matter what happens...You just cannot afford even one single negative thought.... Read more
clicks 167 View   Vote 0 Like   3:17pm 28 Jul 2012
clicks 162 View   Vote 0 Like   9:29am 28 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_MarsA man who made me wonder that love could be possible,I know not of his personal life,Nor how good he is in reality,But listening to his songs,Simply takes me to another world.JUST THE WAY YOU ARE:  Can anyone be ever so crazy about someone that everything about them appears so perfect.The way the song goes and the way each line expresses his love... Read more
clicks 170 View   Vote 0 Like   6:20am 28 Jul 2012
clicks 175 View   Vote 0 Like   8:03am 20 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
I have lost my poetry..dgo keat em tiwh oyu,espla...... Read more
clicks 220 View   Vote 0 Like   11:27pm 8 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
DAMN! forgot my password and security ques as well...there goes MY LAST HOPE............. Read more
clicks 171 View   Vote 0 Like   6:39am 8 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
GOD!!Sometimes we get punished for sins we never do,after one full year...seems I am just standing in the same place......guess it is MY MISTAKE all over again...... Read more
clicks 165 View   Vote 0 Like   5:05am 8 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
18 years ago,It was mid-day.She was a doctor.She knew it was around that time,but theoretical studies can never really explain the physical agony.That too she was a multigravida, that must have given her some experience,but  oh! my she couldn't bear it any more.Nothing odd is gona happen, it is just a dilation of the cervix,she kept saying herself.She had called her husband,a minute... Read more
clicks 180 View   Vote 0 Like   6:53am 5 Jul 2012
Blogger: Chakresh Surya
Let go of the physicality of this world,Let go of the pain of the past,Let go  of the fear of the future,Let go of your dreams,Let go of your anxieties,Let go of your idea of "you",Let go of everything,Let go...Let go..In that tranquility you couldhear the whispers of the wind,see the magic of the world,realize the perfection within you,find the dormant beauty,feel the life un-lived... Read more
clicks 183 View   Vote 0 Like   4:47pm 15 Jun 2012
Blogger: Chakresh Surya
I woke with the traffic,Freaky the day was,Chopped ladies fingers,Fried they are by my mom,now;Turned on my PC drinking oat milk after so long,one of my favorite.logged on to Facebook,Sent few inspiring quotations to few of my friends,Little did I know that they could be irritating as well,Watched some videos,randomly on philosophy and science,Hearing those I placidly swept the floor,... Read more
clicks 194 View   Vote 0 Like   10:41am 7 Jun 2012
Blogger: Chakresh Surya
It's been too long,The journey has taken all of my energy,Left me exhausted,deprived,exhilarated,I am just too tired,Too tired of running for so long,Too tired of chasing, I am just too tired of being here,I can go longer,though I wish I could,maybe I was too naive..so very stupid.Now that I am  too tired of being here,I think it is the time for me to let go,For a matured heart,... Read more
clicks 187 View   Vote 0 Like   4:01am 5 Jun 2012
Blogger: Chakresh Surya
Those days are long gone,when I thought I belonged to the world of Hogwarts,Those days are long gone,when I thought I was a princess,Those flimsy fancy fantasies....Those naive me...I wish they were totally gone.But part of me is still naive,part of me is still a kid,part of me still is in love with Harry Potter,part of me still believes that every man loves just one girl and marries... Read more
clicks 184 View   Vote 0 Like   9:06am 4 Jun 2012
Blogger: Chakresh Surya
Surya, It's really time you gotta learn things..Enough of days crying seeing movies,you won't have your dad always by your side to hug you,close your eyes whenever the hero is being beaten and say,"kadaisila ivan dhan jeypan"(in the end he will only win)and guess what,I used to amazed at that time and ask my dad,"Haiyo! ungaluku epdi ellame theriyuthu?" (how come you know it all?"hmm..but... Read more
clicks 188 View   Vote 0 Like   5:07am 27 May 2012
Blogger: Chakresh Surya
It's really hard to pursue when ignored,It is really hard to meet the reality without expectations,It is really hard to accept a lie as a truth,because it is the liar whom you love. Harder it is to "ACCEPT" when "EXPECTATIONS" are not so far,God!Give me the resistance to fight back my tears,Give me the courage and strength to remain as "ME" for ever,So that no matter what happens,I... Read more
clicks 169 View   Vote 0 Like   2:31am 27 May 2012
Blogger: Chakresh Surya
There had been times when I didn't understand,There had been times when though I understood I pretended as if I didn't coz I never knew what to do next. There had been times when though I understood I pretended as if i didn't coz of my selfish reasons..There had been times when I didn't really understood..There had been times when I had been so stupid..  for all those minutes....for all... Read more
clicks 188 View   Vote 0 Like   7:58am 24 May 2012


Members Login

Email ID:
Password:
        New User? SIGN UP
  Forget Password? Click here!
Share:
  • Week
  • Month
  • Year
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be redirected to "My Profile" page, here you are required to click on "Submit Blog". Please fill your blog details & send us. Kindly note that our team wi...
  You will be glad to know that after thumping success of hamarivani.com, which is a unique rendezvous of Hindi bloggers and readers spread all over world, we are feeling jubilant to introduce Bloggiri.com. At Bloggiri, your blog will get a huge horiz...
More...
Total Blogs (907) Totl Posts (44375)