Bloggiri.com

cLick

Returns to All blogs
நிலா ஓடி மறைய,மேகங்கள் துறத்தி பிடிக்க,வெட்க்கத்தில்  நிலா மேகத்தோடு இணைய,இக்காதல் காவியத்தைக் கண்டுகொண்டி௫ந்தாள்,கடலோர கன்னி ஒ௫த்தி,காதல் தலைவன் எங்கு இ௫ப்பானோ,இன்னும் அவன் சிந்தையில் இவள் இ௫ப்பாளோ?கதைகள் பல கேட்டி௫க்கிறாள்,அரசர்ளின் அந்தப்புரத்தைப் ப...
cLick...
Tag :
  September 20, 2012, 7:05 pm
some cool brain facts,happened to read it.......
cLick...
Tag :
  September 18, 2012, 6:16 am
Sapling foundation is a non profit organization aimed at helping innocent people and children across the world.It's vision is to spreadPEACELOVEHAPPINESS  Officially the foundation is going to start functioning from SEPTEMBER 8 of this year.Iniative made by me:Took grammar class to a boy passionate to learn but is unfortunate to have well qualified teachers...More details will be...
cLick...
Tag :
  August 20, 2012, 11:52 am
No matter if the physical world leaves me alone,God don't let me or anyone go.If I ever happen to say this to a fellow human,all that it means it:tuj me rab dikhta hai yaara mein kya karu...
cLick...
Tag :
  August 20, 2012, 11:36 am
 http://www.theinterviewwithgod.com/What is life but a mirage.With millions of innocent kids dieing out there,Oh! holy men.. you spend on liquor,huh?With kids looking longingly at schools,Oh! holy men you spend lavishly at theaters,huh?With kids thrown at dustbins,Oh! holy men you go behind item dolls and pros...With innocence and love still alive,Oh! holy men why do you emphasis...
cLick...
Tag :
  August 20, 2012, 10:38 am
picture courtesy: Sagar Thukral for photo contest in Eupraxia 2012I am sorry for being the way I was,Sorry for being self centered,Sorry for not knowing how to behave,Sorry for all the irritations,Sorry for all the annoying moments I caused at school,sitting at first desk and talking with techers,when a guy at college does that I know how it feels...Sorry mates...Sorry for not...
cLick...
Tag :
  August 20, 2012, 9:48 am
 Hi mam, How are you?Hope you are doing good.I am fine,doing my 2nd year ECE at MEPCO.Seems like just a year has passed but I have gained lots and lots of experiences.I am living my life out.Being an early riser,waking around 4 to 4:30,when almost my entire hostel-mates are in the deepest slumber,I take a stroll around my hostel.Sitting in the stone bench as the morning's breeze brushes my...
cLick...
Tag :letter
  August 5, 2012, 1:00 am
It isn't enough to love,It requires to love someone who can feel your love,Cherish your presence,Rejoice every minute you spend with them,Long for another chance,Hold on and never let you go,Even if you say so.It requires someone who will guard you like a treasure,because you are all that they have,and with you they can conquer all other treasures they are yet to encounter.It...
cLick...
Tag :love
  July 29, 2012, 3:13 pm
 Hi mam, How are you?Hope you are doing good.I am fine,doing my 2nd year ECE at MEPCO.Seems like just a year has passed but I have gained lots and lots of experiences.I am living my life out.Being an early riser,waking around 4 to 4:30,when almost my entire hostel-mates are in the deepest slumber,I take a stroll around my hostel.Sitting in the stone bench as the morning's breeze brushes my...
cLick...
Tag :letter
  July 29, 2012, 7:53 am
Keep in mind,no matter what happens...You just cannot afford even one single negative thought....
cLick...
Tag :
  July 28, 2012, 8:47 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Bruno_MarsA man who made me wonder that love could be possible,I know not of his personal life,Nor how good he is in reality,But listening to his songs,Simply takes me to another world.JUST THE WAY YOU ARE:  Can anyone be ever so crazy about someone that everything about them appears so perfect.The way the song goes and the way each line expresses his love...
cLick...
Tag :
  July 28, 2012, 11:50 am
Growing.......
cLick...
Tag :
  July 20, 2012, 1:33 pm
I have lost my poetry..dgo keat em tiwh oyu,espla......
cLick...
Tag :
  July 9, 2012, 4:57 am
DAMN! forgot my password and security ques as well...there goes MY LAST HOPE.............
cLick...
Tag :
  July 8, 2012, 12:09 pm
GOD!!Sometimes we get punished for sins we never do,after one full year...seems I am just standing in the same place......guess it is MY MISTAKE all over again......
cLick...
Tag :
  July 8, 2012, 10:35 am
18 years ago,It was mid-day.She was a doctor.She knew it was around that time,but theoretical studies can never really explain the physical agony.That too she was a multigravida, that must have given her some experience,but  oh! my she couldn't bear it any more.Nothing odd is gona happen, it is just a dilation of the cervix,she kept saying herself.She had called her husband,a minute...
cLick...
Tag :diary
  July 5, 2012, 12:23 pm
Let go of the physicality of this world,Let go of the pain of the past,Let go  of the fear of the future,Let go of your dreams,Let go of your anxieties,Let go of your idea of "you",Let go of everything,Let go...Let go..In that tranquility you couldhear the whispers of the wind,see the magic of the world,realize the perfection within you,find the dormant beauty,feel the life un-lived...
cLick...
Tag :
  June 15, 2012, 10:17 pm
I woke with the traffic,Freaky the day was,Chopped ladies fingers,Fried they are by my mom,now;Turned on my PC drinking oat milk after so long,one of my favorite.logged on to Facebook,Sent few inspiring quotations to few of my friends,Little did I know that they could be irritating as well,Watched some videos,randomly on philosophy and science,Hearing those I placidly swept the floor,...
cLick...
Tag :
  June 7, 2012, 4:11 pm
It's been too long,The journey has taken all of my energy,Left me exhausted,deprived,exhilarated,I am just too tired,Too tired of running for so long,Too tired of chasing, I am just too tired of being here,I can go longer,though I wish I could,maybe I was too naive..so very stupid.Now that I am  too tired of being here,I think it is the time for me to let go,For a matured heart,...
cLick...
Tag :
  June 5, 2012, 9:31 am
Those days are long gone,when I thought I belonged to the world of Hogwarts,Those days are long gone,when I thought I was a princess,Those flimsy fancy fantasies....Those naive me...I wish they were totally gone.But part of me is still naive,part of me is still a kid,part of me still is in love with Harry Potter,part of me still believes that every man loves just one girl and marries...
cLick...
Tag :
  June 4, 2012, 2:36 pm
Surya, It's really time you gotta learn things..Enough of days crying seeing movies,you won't have your dad always by your side to hug you,close your eyes whenever the hero is being beaten and say,"kadaisila ivan dhan jeypan"(in the end he will only win)and guess what,I used to amazed at that time and ask my dad,"Haiyo! ungaluku epdi ellame theriyuthu?" (how come you know it all?"hmm..but...
cLick...
Tag :
  May 27, 2012, 10:37 am
It's really hard to pursue when ignored,It is really hard to meet the reality without expectations,It is really hard to accept a lie as a truth,because it is the liar whom you love. Harder it is to "ACCEPT" when "EXPECTATIONS" are not so far,God!Give me the resistance to fight back my tears,Give me the courage and strength to remain as "ME" for ever,So that no matter what happens,I...
cLick...
Tag :poem
  May 27, 2012, 8:01 am
There had been times when I didn't understand,There had been times when though I understood I pretended as if I didn't coz I never knew what to do next. There had been times when though I understood I pretended as if i didn't coz of my selfish reasons..There had been times when I didn't really understood..There had been times when I had been so stupid..  for all those minutes....for all...
cLick...
Tag :
  May 24, 2012, 1:28 pm

Share:
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be ...
More...  

Hot List (1 Like = 2 Views)
  • 7 Days
  • 30 Days
  • All Time
Total Blogs Total Blogs (894) Total Posts Total Posts (44135)