POPULAR HINDI BLOGS SIGNUP LOGIN

Blog: మనస్విని

Blogger: Ghousuddin shaik
ప్రశాంతతమనసు కనుమలలోమెదడు తరంగాలలోవెన్నెల జారే కన్నుల్లోవిరిసే పెదాలలోగుచ్చుకునే అక్షరాలలోకరిగిపోతున్న భావికల్లోవెచ్చని కన్నీటిలోచల్లని పలకరింపులోచందమామ వెలుగుల్లోనల్లని రాత్రులలోనిరంతరం శోధిస్తున్నాఎన్నటికీ దొరకనిప్రశాంతత కోసం...... Read more
clicks 29 View   Vote 0 Like   12:02pm 27 Feb 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
మంచులా కరిగిపోతున్నా...నాతో నేను ఎందుకు పోరాడుతున్నానునాతో నేను ఎందుకు పెనుగులాడుతున్నానునానుంచి నేను ఎందుకువిడిపోవాలని అనుకుంటున్నానునానుంచి నేను ఎందుకుదూరంగా పారిపోతున్నానునాలో నేను ఎందుకుఇమడలేకపోతున్నానుఉక్కు భావాలే నావి ఎందుకు మంచులా కరిగిపోతున... Read more
clicks 18 View   Vote 0 Like   1:26pm 10 Feb 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
దేవుడివా దయ్యానివా?నా ముందుకు వచ్చి నిలబడునా కళ్ళలో కళ్ళు పెట్టి చూడునన్ను పలకరించునాతో మాట్లాడునీవన్నీ కట్టు కథలు కావని నమ్మించుపుస్తకాల దుమ్ము దులిపి నువ్వున్నావని నిరూపించునాకు మేలు చేయలేకున్నా చెడు చేసి చూపించులిప్తపాటు కనిపించుమరు నిమిషమే మాయమవ్వ... Read more
clicks 20 View   Vote 0 Like   5:20pm 5 Feb 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
శిలనయ్యానా... సాగిపోయాను గానీవెనుక ఎవరూ లేరునా ముందూ ఎవరూ లేరు...వెనక్కి తిరిగి చూసాను గానీవెలుతురు కనిపించలేదుచీకటి ఛాయలూ కానరాలేదు...సమరం చేస్తున్నా గానీశత్రువులు ఎవరూ లేరుమిత్రులూ పలకరించలేదు...విజయాలే సాధించాను గానీజయజయ ధ్వానాలు లేవుపరాజయాల ఆనవాళ్ళూ ల... Read more
clicks 16 View   Vote 0 Like   3:45pm 31 Jan 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
నిండు చందమామకరకమలాల పరదాల మాటున దాచినిండు జాబిల్లినినెలవంకలా చూపుతావెందుకు...వెండి వెన్నెల సొగసులనుపసిడి సొబగులతోదాచేస్తావెందుకు..నిండు పున్నమి వెన్నెలలో ఆడుకోవటమే నాకిష్టమనినీకు మాత్రం తెలియనిదామనస్వినీ...... Read more
clicks 16 View   Vote 0 Like   11:55am 29 Jan 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
ప్రతి క్షణం నాదే...తరలిపోతున్న క్షణాన్ని ఆపలేను పలకరించే క్షణాన్ని బంధించ లేనునాతో ఉన్న క్షణాన్ని ఆస్వాదించకుండాఉండనూ లేనుఎందుకంటే నేనుకాలంతో పోటీ పడనుకాలమే నాతో పరుగులు తీస్తుంది...... Read more
clicks 18 View   Vote 0 Like   11:51am 29 Jan 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
తప్పనిపోరాటంమరణిస్తున్నా ప్రతిరాత్రీకన్నులు మూసిన ప్రతిసారీ...స్వప్నిస్తున్నా ప్రతిరేయిఉషస్సున మరలా జన్మించాలని...మరణిస్తూ జన్మిస్తూనే ఉన్నామనసు మాత్రం హెచ్చరిస్తూనే ఉందిఏదో ఒకరేయి చీకటి తలుపులు తెరుచుకోవని...అయినామరణిస్తూనే జన్మిస్తున్నాఈ పోరాటం తప్ప... Read more
clicks 20 View   Vote 0 Like   3:21pm 20 Jan 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
ఫిఫ్టీ ఇయర్స్ ఇండస్ట్రీ...యాభైలోకి అడుగులు పడ్డాయిసంధ్య పలకరింపులు అప్పుడే స్వాగతం పలుకుతున్నట్లు అనిపిస్తోంది..ఒక్కసారి వెనక్కి తిరిగి చూస్తే నేను పయనించిన బాటలో పువ్వులు అక్కడక్కడా ఉన్నా ఎక్కువగా ముళ్లే వీడ్కోలు చెబుతున్నాయి..దారిద్య్రం తో నిండిన బాల్య... Read more
clicks 16 View   Vote 0 Like   8:24am 14 Jan 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
2020 సిక్సర్లే కొడతానాఫోర్లకే పరిమితమవుతానాబౌన్సర్లు వేస్తానాగుగ్లీ చేస్తానావికెట్ తీస్తానాక్యాచ్ పడతానామిస్ ఫీల్డ్ అవుతానారన్ ఔట్ అవుతానామ్యాచ్ గెలుస్తానాక్లీన్ బౌల్డ్ అవుతానాఏమో తెలియదు గానీ2020ఆడటం మాత్రం పక్కా..... Read more
clicks 20 View   Vote 0 Like   4:35pm 5 Jan 2020
Blogger: Ghousuddin shaik
జయహో...ఒకవైఫల్యంనుదుటనముద్దాడిందితలమీదఓటమికిరీటాన్నిఅలంకరిస్తూ...ఒకనిట్టూర్పుఒళ్ళువిరుచుకుందిగుండెకవాటాలనుతడుముతూ...ఒకఅశ్రువునేలజారిందికనులకొలనుకువీడుకోలుచెబుతూ...ఒకభావంరెక్కలువిచ్చుకుందిఓడినమనసుకుజయజయధ్వానాలుపలుకుతూ..... Read more
clicks 17 View   Vote 0 Like   2:48pm 26 Dec 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
దేవాలయంనల్లముసుగేసినపుడమిపైవెండివెన్నెలరంగులువెదజల్లినట్లునులివెచ్చనిప్రభాతకిరణాలుతాకిమంచుబిందువులునవ్వినట్లుచిరుగాలిసవ్వడికిగులాబీరేకులునెమలినాట్యంచేసినట్లుమంద్రంగాతడిమేసంగీతానికినామనసుతెరపైముద్రవేసినవేదనలుకరిగిపోతూఉంటాయికొన్నిఘడియల... Read more
clicks 17 View   Vote 0 Like   2:45pm 26 Dec 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
విప్లవంజిందాబాద్...అక్కకాదుచెల్లికాదుపక్కింటిఆడబిడ్డకాదుప్రతిగుండెనుకదిలించిందిప్రతిహృదయాన్నిరగిలించిందిభగభగమండేనిప్పుకణికయువతరంకదిలిందిబందూకులమాటునరాక్షసులకుపహారాఎందుకనిసింహగర్జనచేసిందిఎవరుచెప్పారునాదేశంలోవిప్లవంమరణించిందని..బాధితపీడిత... Read more
clicks 17 View   Vote 0 Like   4:19pm 2 Dec 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
అక్షరపిడుగులుభావంకత్తులుదూస్తోందిఅక్షరంగాయంచేస్తోందిపూలవంటిఆక్షరాలేపిడుగులుకురిపిస్తుంటేమనోభూమికలవరపడుతోందిఅక్షరసమరానికిసలాముచేస్తూభావికలతోటనుతగులపెట్టుకుంటున్నామృతజీవులనగరిలోకాటికాపరిలా..... Read more
clicks 18 View   Vote 0 Like   8:13am 21 Nov 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
మెరుపుచుక్కవ్యధాభరితమైనఅశ్రువుఒకటినేలనుజారిందిమౌనంగారాలిపడినపుష్పంలా...నివురునువీడిననిప్పురవ్వఏదోఆర్తనాదంచేసిందినింగీనేలాఏకమయ్యేలా...తారాలోకంవీడినేలవైపుఆర్తిగారాలినఓమెరుపుచుక్కనాచెవిలోగుసగుసలాడిందినువ్వుఓడిపోయావని...నేనేంచేయగలనింకాఆమెరుపుర... Read more
clicks 21 View   Vote 0 Like   3:04pm 23 Oct 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
మరమనిషిగామార్చేయ్నాదేహంలోనినరాలన్నీలాగేసివిద్యుత్తీగలుఅల్లేయ్ఎముకలనుతీసేసిఇనుపరాడ్లుబిగించేయ్గుండెగదిలోసర్వర్రూమ్పెట్టేయ్మెదడునుతీసేసిమెమోరీచిప్అమర్చేయ్చీకటినిచూడలేనినాకళ్ళనుపీకేసిహైపవర్బల్బులుపెట్టేయ్నాదేహంపైచర్మాన్నివలిచేసిఇనుపకవచం... Read more
clicks 22 View   Vote 0 Like   2:15pm 3 Oct 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
దయ్యాలుదేవుడెలాగూదొరికేలాలేడుదయ్యాలనువెతకాలనిఅనుకున్నాస్మశానాల్లోశోధించాకీచరాళ్లసవ్వడితప్పపిశాచాలకీచుగొంతులువినిపించనేలేదుఊడలమర్రికొమ్మలలోవెతికాఆకులురాలుతున్నాయితప్పదయ్యంఆనవాళ్లేకానరాలేదుఊళవేసేనక్కనుఅడిగాగబ్బిలాలగుంపులోవెతికాదయ్యలూభూ... Read more
clicks 17 View   Vote 0 Like   2:12pm 3 Oct 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
జిందగీజీవితానికినాకుతోచిననిర్వచనంజీవితమంటేక్విడ్ప్రోకోమాత్రమేఇక్కడప్రేమైనాస్నేహమైనాబంధమైనాఅనుబంధమైనాభావమైనాముభావమైనాచివరకుఅదిపగప్రతికారమైనానీకింతనాకెంతఇదేకదాజిందగీ... Read more
clicks 18 View   Vote 0 Like   3:22pm 7 Sep 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
అంతాశూన్యమేచల్లనివెన్నెలసొగసులునులివెచ్చనిసూర్యకిరణాలుసాగరకెరటాలవిన్యాసాలుమైమరిపించేప్రకృతిఅందాలుఇవేమన్నాగొప్పామనంచూసినంతకాలమేఇవిఅద్భుతాలుమనమేకళ్ళుమూసుకుంటేఅంతాశూన్యమేకదా...... Read more
clicks 17 View   Vote 0 Like   2:38pm 3 Sep 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
భయంఅవునునాకుభయంఆనందాలమాటున నక్కిఉన్నవిషాదాలంటేభయం...ఉషస్సులవెనుకేపరుగునవచ్చే నిశిరక్కసిఅంటేఎంతోభయం ...గెలుపువెనుకేదాగినఓటమిఅంటేమరీభయం...మరణంతర్వాతఉందోలేదోతెలియనిస్వర్గంకోసంనరకంలోజీవించటమంటేచచ్చేంతభయం...... Read more
clicks 19 View   Vote 0 Like   3:09pm 17 Aug 2019
Blogger: Ghousuddin shaik
నీ పేరే మరిచిపోయాకనుల భాష నేర్చుకున్నాకంటి చూపుతోనే పలకరించుకున్నాకంటి ముందు నడియాడిన దేవినిచూపులనే పిలుపులుగా మలుచుకున్నాచెంతనే ఉన్న పడతినిమునివేళ్ళతో తడుముకున్నాపేరు పెట్టి పిలవలేదుమనసు పెట్టి పులకరించావాలిన కనురెప్పల్లోగీటిన కన్నులలోవేల జవాబులు ... Read more
clicks 284 View   Vote 0 Like   7:56am 12 Oct 2015
Blogger: Ghousuddin shaik
శాంతినివాసం {AMAN BASERA}చిరునవ్వుల నందనవనంచిరుదరహాసపు వదనంతన్మయత్వపు ఆరాధనంమమతలకు నిలయంమారాకుల చిలిపిదనంకుహూ కుహూ కోయిలగానంమధురస్మృతుల సమ్మేళనంజాజిపూల మకరందంగులాబీల సోయగంమరుమల్లెల వెచ్చదనంఆత్మీయ ఆలింగనంఅదే ఒక కుటుంబంబంధం అనుబంధం సంబంధంమమతావేశాల నిలయంఅదే... Read more
clicks 240 View   Vote 0 Like   9:43am 11 Oct 2015
Blogger: Ghousuddin shaik
ఆదాబ్ హైదరాబాద్ఆదాబ్ భాయ్ జాన్నమస్తే అన్నాఖైరీయత్ భాయ్బాగున్నవా అన్నాప్రతి పలుకూ ఆత్మీయంభాయ్ అని పిలిచినాఅన్నా అని పలకరించినామా జీవనం అనుబంధాల ఆలయంగంగా జమునా తహజీబ్ మాదినిండు గుండెల సంగమం మాదిరంజాన్ నమాజుల రివాజులం మేమువినాయకుడి ఉత్సవ వేళఎగసిపడే సింధూ... Read more
clicks 216 View   Vote 0 Like   8:27am 10 Oct 2015
Blogger: Ghousuddin shaik
ఒక్కసారి వచ్చి చూడువేదనగా రోదిస్తోంది మనసువిదారకంగా విలపిస్తోంది హృదయంఆర్తిగా అడుగుతోంది అంతరంగంఒక్కసారి గుండెవిప్పి చూడమనిమనసు లోతుల్లోకి తొంగి చూడమనిఅనుమానం ముసుగులు వీడిఆవేశం పరదాలు దాటిఒక్కసారి వచ్చి చూడుమనసు మందిరంలోకినువ్వున్నావో లేవో అని నీ అ... Read more
clicks 197 View   Vote 0 Like   5:27pm 2 Oct 2015
Blogger: Ghousuddin shaik
మనసు చెక్కిన శిల్పంమనసు చెక్కిన శిల్పమేనా జీవితంకొలిమిలో కరిగిపోతూఎండలో వాడి పోతూవానలో తడిచి ముద్దవుతూచల్లని వెన్నెలలోపునీతమవుతూఎన్నెన్నో మలుపులు తిరిగిందినా జీవితంచల్లని వెన్నెల గాలులుఒంటిని తడుముతున్నాఎడారి ఇసుకరేణువులుమంటలు రేపుతున్నాసంఘమనే బు... Read more
clicks 216 View   Vote 0 Like   10:19am 2 Oct 2015
Blogger: Ghousuddin shaik
మళ్ళీ మళ్ళీ పుడుతున్నాకనురెప్పల లోగిలిలోఆవరించిన తన్మయంభారంగా వాలిపోయేఆ రెప్పల పరవశంవణుకుతున్న పెదాల కలవరంఏమవుతోందో తెలియని మైకంవిరిసిన సొగసులోతెలిసీ తెలియని ఆనందంతడారుతున్న గొంతుకనుతడి చేసే ఆరాటంఆశ్వంలా చెలరేగిన పరువంలొంగుబాటు పయనందేహతంత్రులలో ఏద... Read more
clicks 202 View   Vote 0 Like   3:00pm 1 Oct 2015
[ Prev Page ] [ Next Page ]

Share:

Members Login

    Forget Password? Click here!
  • Week
  • Month
  • Year
  You can create your ID by clicking on "Sign Up" (written at the top right side of the page) & login into bloggiri. After login, you will be redirected to "My Profile" page, here you are required to click on "Submit Blog". Please fill your blog details & send us. Kindly note that our team wi...
  You will be glad to know that after thumping success of hamarivani.com, which is a unique rendezvous of Hindi bloggers and readers spread all over world, we are feeling jubilant to introduce Bloggiri.com. At Bloggiri, your blog will get a huge horiz...
More...
Total Blogs (910) Totl Posts (44919)